wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod  adresem www.harkan.pl


Sprzedającym jest Przemysław Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Auto Technika Przemysław Woźnica pod adresem Jawornik 697, 32-400 Myślenice na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 681-177-64-01, Regon: 121443040 zwany także zamiennie „Usługodawcą”

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu Infolinii: 661-541-557, korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@harkan.pl,

- przez Skype harkan.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient ( Kupujący ) – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
3. Przedmiot transakcji - Towary i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W szczególności Sklep świadczy usługi:

 1. elektroniki samochodowej w zakresie wskazanym na stronie internetowej,b) programowanie i
 2. sprzedaż kluczyków samochodowych oraz sprzedaż akcesoriów do naprawy kluczyków samochodowychc) programowanie / usuwanie dot. immobilisery – wykonywanie usługi odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz kartą, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem, a w szczególności polegające na dopisywaniu transponderów na podstawie zawartości sterownika nawet w przypadku całkowitego zagubienia wszystkich posiadanych kluczy, kodowanie kluczy, odczyt kodu PIN, synchronizacja modułow ECU immobiliser (m.in. START ERROR w mercedesie, dopasowywanie używanych), kopiowanie wpisów immobilisera z uszkodzonych modułów (zalanie, uszkodzenia mechaniczne), usunięcie immobilisera w samochodach w których system jest bardzo awaryjny i powoduje problemy z uruchomieniem samochodu, naprawa blokady kierownicy.
 3. sprzedaż programatorów i akcesoriów do nich
 4. sprzedaż frezarek i akcesoriów do nich
 5. sprzedaż transponderów

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.harkan.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca (Sprzedający) i Klient (Kupujący, Przedsiębiorca).
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www…harkan.pl
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Przedsiębiorca – to Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie.

13. Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie ulewy itp., czynnościami osób trzecich, na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, podanie lub niepodanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich, które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływu okresu ważności produktów lub ich przydatności.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed realizacją zamówienia.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest przed złożeniem dyspozycji wykonania Przedmiotu Transakcji wskazanego w § 1 pkt 3, złożenie dokumentów, oświadczeń oraz wykonanie innych wymaganych przez Sklep czynności potwierdzających uprawnienie do zamówienia wykonania usług szczegółowo opisanych.

3. Sklep internetowy harkan.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.4. Sklep może świadczyć usługi na materiałach, elementach i Towarach powierzonych na czas wykonania usługi przez Klienta na koszt i ryzyko Klienta, po przedstawieniu tytułu własności lub dokumentu uprawniającego do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz kartą (materiałami, Towarem itp.).
4. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu harkan.pl. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę Sklepu harkan.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Sklepu harkan.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Klienta, Sklep harkan.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Klienta z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. straty pośrednie lub wynikowe, jakie Klient może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Klienta,
 2. poleganie przez Klienta na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Klienta w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
 3. zmian, jakie Sklep może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
 4. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Klienta,
 5. nie przekazania przez Klienta Sklepowi właściwych danych konta Klienta,
 6.  nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na Sklepie
 1.  Ograniczenie odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Sklep o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Sklep powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.9. Szczególnie nie należy publikować i Sklep będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak :
 1. treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawa Kodeks cywilny i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy);
 2.  treści, za które określono sankcje w Kodeksie karnym, a które:

- namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia;

- grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej ;

- obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie

- nawołują do popełnienia przestępstwa;

- propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 1. treści, za które określono sankcje w Kodeksie cywilnym, a które:

- lżą osoby publiczne ;

- zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby;

- obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie;

 1. treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:

- promują alkohol;

- przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich;

- promują środki odurzające, narkotyki;

- ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane;

- zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.harkan.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, kosztów magazynowania lub przechowania, które zostaną ustalone z Klientem przy przyjęciu Przedmiotu transakcji do wykonania.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

10. Rezygnacja z realizacji zamówienia przez Kupującego na 24h/48h przed terminem wysyłki (odbioru) towaru obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym Kupującego. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status „Wysłane” bądź „Przekazane do magazynu”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na Stronie Sklepu, z zastrzeżeniem przypadków Siły Wyższej. . Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu płatności.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient jest obowiązany do sprawdzenia pod rygorem utraty wszelkich uprawnień (w tym do reklamacji względem producenta), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze będzie wpływał negatywnie na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Wszelkie próby zwrotów lub rezygnacji lub odstąpienia od umowy przez Klienta będą traktowane odmownie jeśli nie będą okolicznościami Siły Wyższej.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

1.Sprzedający, na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza rękojmię.

2. Wskazane na Stronie Sklepu Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Rodzaj gwarancji i czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na Stronie Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

3. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 30 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego.

5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.

 

§ 8 RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.harkan.pl jest Przemysław Woźnica wykonujący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Auto Technika Przemysław Woźnica wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Jawornik 697, 32-400 Myślenice, NIP: 6811776401, REGON: 121443040, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@harkan.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800), w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń
  [DB1] . Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. Strony umowy zawartej w wykonaniu umowy zawartej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO oraz każda we własnym zakresie wykona obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 6 ust. 1 RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO . [DB2]
 10. Strony, umowy zawartej w wykonaniu umowy zawartej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, każda w swoim zakresie, w przypadkach prawnie określonych, zobowiązuje się względem drugiej strony wykonywać nałożone na nią obwiązki wynikające z przepisów ustawa z 1.03.2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.) oraz dotyczących wątku procedur AML : dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 z 20.06.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U. z 2018 r. poz. 1946).
 
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do jej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na maila info@harkan.pl
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

  1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sklepu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  3. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE 7, Firefox 10, Opera 10, Safari 5, Chrome 20 – lub nowsze / wyższe, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu.
  4. Językiem obowiązującym w Sklepie Internetowym jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie.
  7. Wersja nr 1 regulaminu została opublikowana 23.07.2014r.

Aktualizacja regulaminu została opublikowana … 05 2020r.

Życzymy udanych zakupów


 

Przejdź do strony głównej
Wszelkie znaki towarowe znajdujące się na niniejszej stronie użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Sprzedający oświadcza, że nie ma żadnych szczególnych związków gospodarczych z właścicielami praw do tych znaków towarowych. Zaznacza również, że nie jest ich oficjalnym dystrybutorem.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu