1 » Regulamin2

Kategorie

Waluta

Zmień język

Bestsellery

Kontakt

Systemy płatności

 • eserivce
 • Dotpay
 • BGŻ

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ 
ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.harkan.pl

Sprzedającym jest F.H.U. Auto Technika Przemysław Woźnica dostępny pod adresem Jawornik 697 32-400 Myślenice , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 681-177-64-01, Regon: 121443040 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 661-541-557, 607-920-594 korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@harkan.pl.
 
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną dla Klientów nie będących Przedsiębiorcami , Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient ( Kupujący ) – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W szczególności Sklep świadczy usługi:
a) elektroniki samochodowej w zakresie wskazanym na tronie internetowej,
b) programowanie, sprzedaż i naprawa kluczyki samochodowych oraz karty - wykonywanie usługi odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz karty, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem,
c) programowanie / usuwanie dot. immobilisery – wykonywanie usługi odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz kartą a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem, a w szczególności polegające na dopisywaniu transponderów na podstawie zawartości sterownika nawet w przypadku całkowitego zagubienia wszystkich posiadanych kluczy, kodowanie kluczy, odczyt kodu PIN, synchronizacja modułow ECU immobiliser (m.in. START ERROR w mercedesie, dopasowywanie używanych), kopiowanie wpisów immobilisera z uszkodzonych modułów (zalanie, uszkodzenia mechaniczne), usunięcie immobilisera w samochodach w których system jest bardzo awaryjny i powoduje problemy z uruchomieniem samochodu, naprawa blokady kierownicy.
d) Chiptuning - kompleksowe modyfikacje elektroniki i oprogramowania sterującego silnikiem mające na celu optymalizację pracy silnika a zarazem zwiększenie mocy użytkowej i momentu obrotowego w jak najszerszym zakresie dostępnych obrotów wykonywane wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz karty, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem,
e) DPF/FAP - usuwanie, regeneracja a tj. usunięcie filtra cząstek stałych eliminuje wszelkie problemy i koszty związane z jego serwisowaniem. Możemy raz na zawsze pozbyć się zbędnego balastu finansowego. Nie będziesz już musiał się obawiać awarii turbiny czy wtryskiwaczy, które należą do najczęstszych kosztów związanych z użytkowaniem FAP, których wykonywanie odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz karty, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem,
f) AirBag - naprawa, programowanie regeneracja sterowników AIR-BAG w bezpieczny sposób, tak by po wykasowaniu błędu CRASH-DATA można taki sterownik użyć ponownie, których wykonywanie odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz karty, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem.
g) ABS - naprawa, kodowanie których wykonywanie odbywa się wyłącznie dla właściciela, który przed zleceniem usługi okaże tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz karty, a także w tym zakresie złoży pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem WWW…………, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www………………..
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Przedsiębiorca – to Klient będący osobą prawna , jednostką organizacyjną nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie.
13. Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie ulewy itp., czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, podanie lub niepodanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą tarkowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływ okresu ważności produktów lub ich przydatności.
 
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest przed złożeniem dyspozycji wykonania Przedmiotu Transakcji wskazanego w § 1 pkt 3, złożenie dokumentów oświadczeń oraz wykonanie innych wymaganych przez Sklep czynności potwierdzających uprawnienie do zamówienia wykonania usług szczegółowo opisanych.
3. Sklep internetowy harkan.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i świadczy usługi dla podmiotów posiadających tytuł własności lub dokument uprawniający do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz kartą, a także w tym zakresie złożą pisemną dyspozycję wraz z oświadczeniem.
4. Sklep może świadczyć usługi na materiałach , elementach i Towarach powierzonych na czas wykonania usługi przez Klienta na koszt i ryzyko Klienta, po przedstawieniu tytułu własności lub dokumentu uprawniającego do dysponowania kluczykiem samochodowym oraz kartą (materiałami, Towarem itp.).
5. Zabrania się umieszczania przez Klienta jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Klientów.
6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu harkan.pl. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę Sklepu harkan.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Sklepu harkan.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Klienta, Sklep harkan.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Klienta z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
1) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Przedsiębiorca może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Przedsiębiorcę,
2) polegania przez Przedsiębiorcę na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Przedsiębiorcę w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
3) zmian, jakie Sklep może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
4) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Przedsiębiorcę,
5) nie przekazania przez Przedsiębiorcę Sklepowi właściwych danych konta Przedsiębiorcy,
6) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na Sklepie.
9. Ograniczenie odpowiedzialności Sklepu wobec Przedsiębiorcy stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Sklep o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Sklep powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
10. Szczególnie nie należy publikować i Sklep będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak :
a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
 - namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
 - grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
 - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
 - nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
 - propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
 - lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 - zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
 - promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
 - przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
 - promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
 - ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 - zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).
 
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych WWW.harkan.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, kosztów magazynowania lub przechowania, które zostaną ustalone z Klientem przy przyjęciu Przedmiotu transakcji do wykonania .
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
11. Rezygnacja z realizacji zamówienia przez Przedsiębiorcę na 24h/48h przed terminem wysyłki (odbioru) towaru obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status „Wysłane” bądź „Przekazane do magazynu”.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 
§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Przedsiębiorca jest obowiązany do sprawdzenia pod rygorem utraty wszelkich uprawnień (w tym do reklamacji względem producenta), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze będzie wpływał negatywnie na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
4. Wszelkie próby zwrotów lub rezygnacji lub odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę będą traktowane odmownie jeśli nie będą okolicznościami Siły Wyższej.
5. W przypadku Przedsiębiorców, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Klient nie będący Przedsiębiorcą (Konsument), który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, nie będącą Przedsiębiorcą.
3. Zwracany w tym trybie towar przez Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (Konsument), zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klient nie będącego Przedsiębiorcą (Konsument), przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 Ustawy, dotyczących nagrań oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (Konsument), ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (Konsument), w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient nie będący Przedsiębiorcą (Konsument), zwracany towar winien odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6. Klient nie będący Przedsiębiorcą (Konsument), do przesyłki zwrotnej dołączy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
8. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców.
 
§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
6. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców.
 
                         § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Dane są przekazywane dobrowolnie.
§ 9 RODO
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.harkan.pl jest Przemysław Woźnica wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą firmy F.H.U. Auto Technika Przemysław Woźnica wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Jawornik 697 32-400 Myślenice, NIP: 6811776401, REGON: 121443040, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@harkan.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w zakresie dotyczącym Klientów nie będącymi Przedsiębiorcami przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami nie będącymi Przedsiębiorcami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Przedsiębiorcami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sklepu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE 7, Firefox 10, Opera 10, Safari 5, Chrome 20 – lub nowsze / wyższe, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu.
5. Językiem obowiązującym w Sklepie Internetowym jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd w Myślenicach.

7. Data opublikowania regulaminu 23.07.2014r.
 

Życzymy udanych zakupów
 

 
Przejdź do strony głównej